Als gevolg van de decentralisatie van de zorg, zijn 22 Groninger gemeenten gaan samenwerken om de continuïteit van de AWBZ 18+ te borgen. Als resultaat daarvan zijn er 70 contracten met verschillende zorgaanbieders afgesloten. Wij hebben gemeente Groningen geholpen bij het opzetten, inrichten en implementeren van het contractmanagement.

De Kompanjie is één geprofessionaliseerde, ambtelijke organisatie die de twee zelfstandige gemeentebesturen van Veendam en Pekela ondersteunt en diensten aan de samenleving van beide gemeenten verleent. Binnen deze organisatie ga ik zorgen dat we als team onze rol in het sociaal domein invullen en waarmaken passend bij de doelgroep en de medewerkers.

De Hanzehogeschool is een grote en complexe organisatie met veel informatiestromen. Het project BIM (Bedrijfs informatie Management) gaat helpen koers te houden. Er is veel aandacht besteed aan de eenduidige vastlegging van definities. Daarna is een proof of concept gerealiseerd voor rapportage en sturingsinformatie voor één van de prestatie-indicatoren (studiesucces). Het project is nu bezig met haar 2e fase waarin de eerste rapportage wordt uitgerold naar alle Schools en er gestart is met de "studievoortgangsrapportage".

In 2012 is besloten de gemeente Boarnsterhim op te heffen en te verdelen over vier gemeenten. Naast bestuurlijke, organisatorische en personele consequenties, had dit ook gevolgen voor de administratieve systemen. Wij hebben, namens herindelingspartner gemeente Leeuwarden, gemeente Boarnsterhim begeleid in het zorgvuldig converteren en migreren van de systemen.

Telecomprovider. Bij de overgang naar en de implementatie van een nieuw factureringsplatform, is continuïteit van essentieel belang. Om die continuïteit te waarborgen, hebben wij de regie gevoerd over de datamigratie bij de implementatie van het nieuwe factureringsplatform.

De Friese Wouden en Palet zijn dochterbedrijven van De Kwadrantgroep. Als gevolg van stelselwijzigingen in de zorg, hebben beide bedrijven aanpassingen moeten doorvoeren in de organisatie, de processen en de systemen. Wij hebben beide organisaties begeleid bij het implementeren van de stelselwijzigingen.

Het onmogelijke mogelijk maken? Vanuit Zuuver hebben wij een workshop voor onze klanten en relaties in het sociale domein georganiseerd. In deze “samen doen” workshop hebben we verkend hoeveel inspiratie het oplevert om op positieve manier en vanuit verbinding aan de slag te gaan. En al snel bleek: gezamenlijk werd het onmogelijke mogelijk.

Het vraagstuk: Richting geven aan de informatievoorzieningen van de gemeente Groningen binnen het domein Bedrijfsvoering.

Gemeente Sudwest Fryslan wil haar medewerkers een online platform bieden om locatie- en tijdonafhankelijk te werken. Een ‘anyplace, anywhere’-platform. Wij hebben de projectleiding voor de vernieuwing van het platform verzorgd. Het resultaat is een goed werkende portal, ideeën voor doorontwikkeling en een gemotiveerd team.